verzending-retourneren

Verzending:
Voor verzending binnen Nederland wordt gebruik gemaakt van de diensten van PostNL. Gratis bezorging in Nederland.

Ruilen of retourzending:

Natuurlijk kan het gebeuren dat een product anders is dan je had verwacht. Dan kan je het altijd binnen 14 dagen ruilen of retourneren naar Exclusive.

Als je een product wilt ruilen, kan je het product terug sturen naar het retour adres die op het pakket staat. In het geval dat Exclusive een fout heeft gemaakt in jou verzending, zijn de verzendkosten de verantwoordelijkheid van Exclusive. Als het niet de schuld is van Exclusive, zijn de verzendkosten voor de afzender. Vul het wisselformulier in dat in het pakket zit. We sturen het juiste product voor je, na ontvangst van het pakket. Je hoeft geen extra kosten te maken.

Als je een product wilt retourneren, kan je het product terug sturen naar het retour adres die op het pakket staat. De verzendkosten zijn voor eigen rekening. Vul het retoursformulier in die in het pakket zit. We zullen het bedrag zo snel mogelijk overmaken op jou account.

Voorwaarden retourzending:

’U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

‘De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.’’

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt( moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan:

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt( moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.’

Waardevermindering 

Wanneer een klant niet voldoet aan de wettelijk bepaalde retourvoorwaarden, hebben wij het recht om de retour niet zomaar aan te nemen. Voorheen was het zo dat wij het item konden ‘weigeren’ en dan werd teruggestuurd aan de klant. Echter is deze wetgeving veranderd en is dit niet langer in deze vorm toegestaan.

Wat wel mag is een waardevermindering in rekening brengen bij de klant. Waardevermindering van een item treedt op wanneer bij ontvangst blijkt dat het item in waarde is gedaald. De hoogte van de waardevermindering is niet wettelijk bepaald en mag ook 100 Euro bedragen. Dit moet echter wel in verhouding zijn tot de ‘schade’.

Voorbeeld 1
Een item dat je retour hebt gestuurd lijkt gedragen te zijn, maar de labels zijn nog wel bevestigd aan het item. Het item kan door gestoomd te worden weer verkoopbaar worden. De kosten voor het stomen mogen wij in mindering brengen op het terug te storten bedrag.

Voorbeeld 2
Een item dat wij retour hebben gekregen is gedragen en kapot (er zitten gaten in het item) en niet meer voorzien van de originele kaartjes (deze missen volledig). Het item kan niet meer in een verkoopbare staat worden gebracht. In dit geval kan je een waardevermindering van 100 toepassen. De klant krijgt het item terug maar geen geld.

Crediteren:

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.